Vlastivěda

4. ročník

Je důležité si po každé vlastivědě zopakovat, co jsme dělali, přečíst si zápis v sešitě a nejlépe i příslušnou kapitolu v učebnici

 • naše republika – žijeme v České republice, je tvořena ze 3 historických částí…. naší sousedé jsou ….. hlavní město ČR je…… v ČR žijí národnostní menšiny….
 • typy krajiny
 • základní orientace na mapě – modrá barva = vodní toky a plochy, zelená barva = nížiny, hnědá barva = pohoří
 • ovzduší = atmosféra, vzdušný obal Země, ozonová vrstva nás chrání před škodlivým ultrafialovým zářením, vlastnosti – teplota, hustota, atmosferický tlak, složení vzduchu – dusík, kyslík, ostatní plyny
 • projektový den – vesmír – planety – Merkur – nejmenší, Venuše, Země, Mars – červená planeta, Jupiter – největší, Saturn – má prstenec, Uran, Neptun, informace o Slunci, Měsíci, Zemi – např. Slunce je zářivá hvězda, Měsíc nesvítí, ale odráží světlo od Slunce, Měsíc nemění svůj tvar, ne Měsíci byl první Američan Armstrong,  Země – je na ní život, je tvořena ze 70% vodou, má atmosféru, otáčí se kolem Slunce, vesmír vznikl Velkým třeskem, pes Lajka byl ve vesmíru, do vesmíru létají rakety s kosmonauty, kteří nosí skafandry
 • počasí = stav ovzduší, nebezpečí způsobená počasím…
 • podnebí = dlouhodobý stav, ČR leží v mírném pásu – střídají se nám 4 roční období
 • globus – poly, rovník, obratníky
 • sv. Václav – český vzdělaný a zbožný panovník, zemřel v roce 935, kdy byl zavražděn bratrem Boleslavem ( více informací se dozvíme v příštím pololetí 🙂 )
 • voda – rozvinul se v ní život, nezbytná pro život, na horním toku – rozrušuje povrch, odnáší a obrušuje kameny, na dolním toku – ukládá oblázky a písek, na povrchu – řeky, potoky, rybníky, jezera, moře, nádrže, léčivé prameny – lázně, nejdelší česká řeka = Vltava
 • jeskyně – vznikají rozpouštěním vápenců
 • půda – složení – vrstvy, důležití vlastnost = úrodnost, černozem = nejúrodnější, vzniká zvětráváním hornin
 • lesy v ČR – tvoří třetinu plochy, nejvíce je smrkových, jsou ve výše položených oblastech, neúrodná půda, žije tam vysoká zvěř, rostou tam mechy a kapradiny
 • roviny – podél řek, úrodná půda – cukrovka, pšenice, žito, ječmen, kukuřice, vinná réva, chmel
 • živočichové – potřebují dostatek obživy, existují ohrožené druhy – zásah člověka do krajiny
 • vliv krajiny na život lidí – dříve byl člověk velmi závislý na přírodě, lidé se usidlovali tam, kde byla voda(ryby, studny), dostatek slunečního svitu, kde nebyl ohrožen, důležitá vlastnost byla také úrodnost půdy a nerostné bohatství, různé krajiny – různé lidové kroje, různá historie, různá strava, různý život
 • životní prostředí – vše živé potřebuje určité přírodní podmínky, každý organismus žije na místě pro něj vhodném, ž.p. tvoří příroda, výsledky činnosti a společnost lidí
 • působení lidí na krajinu a prostředí – vztahy mezi člověk a přírodou jsou oboustranné, ž.p. ovlivňuje průmysl, doprava, zemědělství
 • ochrana krajiny a prostředí – Ministerstvo životního prostředí – zákony, národní parky = Krkonošský, Šumava, Podyjí, České Švýcarsko, chráněné krajinné oblasti, PŘÍRODU CHRÁNÍME! NELZE NAHRADIT!
 • Mapa = zmenšený a upravený obraz zemského povrchu, slouží k orientaci, dnes dílo odborníků – zeměměřičů a kartografů, druhy – automapy, turistické, námořní, vlastivědné
 • Světové strany – směrová růžice
 • Měřítko map = poměr zmenšení délek na mapě oproti skutečnosti, číselné a grafické
 • Barvy na mapách – pomáhají ve čtení mapy (pro snazší čtení), nížina – do 200 m, zelená, čím vyšší nadmořská výška, tím tmavší hnědá (vysočiny, hornatiny), modrá – vodní toky a plochy, červená – železniční tratě, zelená – hranice přírodních rezervací, fialová – státní hranice
 • Vysvětlivky na mapě – mapové značky v mapovém klíči, neukazují podobu objektu, např. zámek, zřícenina, lázně, jeskyně, jezero, letiště, významné bojiště
 • Česká republika – sousední státy, části ČR, vznik,demokracie, parlament, vláda, prezident, práva a povinnosti,státní symboly, státní svátky, památná místa, pohoří – dokázat přiřadit, kde jaké pohoří leží, znát řeky Labe, Vltava, Odra, Morava, Dyje kde tečou, znát počet krajů a většinu názvů, znát zajímavosti k městům – př. Karlovy Vary – porcelán, lázeňství, filmový festival. Více o ČR se dozvíme v 5. ročníku a na druhém stupni v zeměpisu.
 • České dějinyk dějinám je toho velmi mnoho a proto se učíme každý den! základ: 
 • určování století
 • období pravěku – archeologové, 1. d. kamenná – starší – doba lovců a sběračů, tlupy, pěstní klín, oheň, posunky, dary zemřelým, – mladší – první zemědělci, oteplení, pole, 2. d. bronzová – bronz =, 3. d. železná
 • Keltové – Bojové, vyspělí, oppida, kněží, vytlačili je Germáni
 • Slované – 5. stol. = stěhování národů, praslovanština, pohané
 • Sámo – 7. století, po smrti se svaz rozpadá
 • pověsti – Čech, Krok, Libuše, Horymír
 • Velkomoravská říše – Mojimírovci – 4 knížata, Konstantin (Cyril) a Metoděj – hlaholice, Soluň
 • Náboženství – křesťanství, judaismus, islám, buddhismus
 • Vznik českého státu – Přemyslovci, zisk území, Bořivoj – křest, Václav – matka Drahomíra, babička Ludmila, 935, bratr Boleslav, Slavníkovci – 995, Oldřich a Božena, Břetislav – na trůn má usednout nejstarší, Jitka, Vratislav II. – 1085 – nedědičný královský titul
 • Život za vlády Přemyslovců – sídla vzdělanosti – kláštery, vznik knih, krajina, jídlo, románský sloh – rotundy, baziliky, Kosmas

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.